WHISTLEBLOWING


Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů


1. Podané ruce - osobní asistence jako povinný subjekt podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí následující pravidla, na základě kterých je možné podat oznámení o protiprávním jednání.


2. Ochrana oznamovatelů je poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.


3. Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice 

          je alespoň 100 000 Kč

 • porušuje právní předpisy nebo předpis Evropské unie v oblasti např.:
 1. finančních služeb, povinného auditu
 2. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 3. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu
 4. na pozemních komunikacích,
 5. ochrany životního prostředí,
 6. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 7. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 8. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.


4. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti, s níž oznámení podává. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb,
 • stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.


Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace, které jsou obsahem oznámení, v rámci svého základního pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dodavatele atd. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou práci či jinou obdobnou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli.

Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny zejména v pracovním kontextu.


5. Oznámení v Podané ruce – osobní asistence je možné učinit:

 • písemně - prostřednictvím poštovních služeb zasláním na adresu Podané ruce – osobní asistence, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek , obálka musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT" , nebo elektronicky zasláním na e-mailovou adresu whistleblowing@podaneruce.eu zřízenou pro tyto účely, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
 • ústně - telefonicky na tel. č. 773 853 883, pouze Středa od 14.00 do 16.00 hod.,
 • osobně - u příslušné osoby na adrese Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek (po dohodě telefonicky nebo e-mailem), osobní schůzku je nutné umožnit do 14 dnů ode dne žádosti.


6. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.


7. Oznamovateli podle zákona o ochraně oznamovatelů náleží ochrana před odvetnými opatřeními.


8. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.


Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení: Bc. Helena Fejkusová, tel. 773 853 883 , e-mail: whistleblowing@podaneruce.eu, adresa pro zasílání písemných oznámení: Podané ruce – osobní asistence, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek