Poslání a cíle projektu

Poslání

 • Posláním organizace je podporovat začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. 
 • Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu.
 • Naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování důstojnosti.

Vize

 • Poskytovat co nejkvalitnější sociální službu dle potřeb našich klientů.
 • Zajistit dostatek financí z veřejných i neveřejných zdrojů.
 • Službu uskutečňovat hospodárně, účelně, efektivně, kvalitně ke spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků, donátorů a sponzorů. 
 • Průběžně upravovat standardy kvality tak, aby odpovídaly legislativě a zvyšovala se kvalita služby. 
 • Zvýšení profesionality pravidelným školením všech pracovníků. Udržení stávajících či získání nových zaměstnanců poskytující službu nejen kvalitně a profesionálně, ale také i srdcem. 
 • Upevnění stability spoluprací s obcemi a městy, rozšiřováním povědomí o organizaci pomocí propagace a public relations.

Cíle ve vztahu ke klientovi

 • Podpora samostatnosti, změny k rozhodování o sobě a převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Podpora života v přirozeném sociálním prostředí.

Při poskytování služby osobní asistence vycházíme z těchto zásad:

 • Respekt k individualitě a důstojnosti člověka.
 • Kvalitní péče poskytovaná profesionály.
 • Dodržování lidských práv a svobod.