Poslání a cíle služby osobní asistence

Základní informace o službě

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy.

Poslání služby

Podporovat začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. Naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování důstojnosti.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Službu poskytujeme v souladu s registrem poskytovatelů sociálních služeb osobám:

 • se zdravotním postižením
 • s chronickým onemocněním
 • s chronickým duševním onemocněním
 • se sluchovým a zrakovým postižením
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • seniorům

Služby jsou poskytovány všem těmto osobám od 1 roku věku.

Časový rozsah a místo poskytování služby se odvíjí od potřeb klientů a aktuálních kapacitních možností poskytovatele.

Sociální pracovnice poskytují žadatelům o službu a klientům organizace bezplatně informace, které napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Zásady poskytování služby

 • Respekt k individualitě a důstojnosti člověka.
 • Kvalitní péče poskytovaná profesionály.
 • Dodržování lidských práv a svobod.

Cíle služby ve vztahu ke klientům

 • Podpora samostatnosti, změny k rozhodování o sobě a převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Podpora života v přirozeném sociálním prostředí.

Doba a místo poskytování služby

 • V přirozeném sociálním prostředí klientů.
 • Denně až 24 hodin.
 • Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.