Zhodnocení projektu na vzdělávání zaměstnanců v roce 2018

04.02.2019

Projekt "Vzděláváním a supervizí k rozvoji kultury učící se organizace" jsme v loňském roce naplnili dle předpokládaného plánu. Hlavním záměrem bylo zejména zavést týmovou supervizi pro osobní asistentky a asistenty, pro sociální pracovníky, metodika a ředitelku, posílit aktivní přístup a motivaci k využívání supervize jako nástroje reflexe své práce a sebereflexe vlastních postojů, podpořit vlastní silné stránky a týmovou spolupráci a předcházet tak syndromu vyhoření díky sdílení zkušeností a vzájemné podpoře.

V oblasti vzdělávacích kurzů pro nás bylo důležité:

  • Získat obecné znalosti o psychiatrických onemocněních, poskytnout asistentkám praktické rady, jak s lidmi s duševním onemocněním pracovat a komunikovat, vědět o limitech lidí s duševním onemocněním - co od nich mohu očekávat a co ne. Zájem byl poznat blíže zejména Alzheimerovu chorobu a další typy demence, schizofrenii, poruchy osobnosti, deprese.
  • Ukázat praktické dovednosti při polohování klientů s různými druhy tělesného postižení, jak bezpečně cvičit s klienty v domácím prostředí, využívat kompenzační pomůcky a udržovat tak jejich fyzickou kondici a pohyblivost.
  • Umět zvládnout náročnost situace u klientů, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, trpí, nemají chuť k životu a naše možnosti pomoci jsou již omezené.
  • Prakticky zopakovat a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci (jak se zachovat při různých typech onemocnění, např. cukrovka, jak postupovat při zástavě oběhu, při záchvatech).

V oblasti supervize byla potřeba:

  • Zvládat lépe psychickou zátěž z pracovního vytížení.
  • Poznat se navzájem lépe v týmu, pochopit rozdílnost pracovních postupů, náhled a sebereflexe vlastní práce.
  • Sdílet potíže plynoucí z komunikace s rodinou klienta, umět využít zkušeností v týmu a udržet si vlastní hranice.
  • Umět zvládat proces umírání klienta v kontextu jeho rodiny i v kontextu vlastního prožívání, téma zvládání utrpení, předem vyslovená přání.

Krajská dotace byla velmi podstatnou částkou, která nám pomohla uhradit náklady spojené s realizací zákonné povinnosti vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Velice si vážíme toho, že jako jediný z krajů, ve kterých působíme, poskytuje kraj Moravskoslezský dotaci na zkvalitňování péče díky vzdělávání, které je nedílnou součástí fungování kvalitní sociální služby.

Našim zaměstnancům se snažíme umožnit účastnit se takových vzdělávacích akcí, kterou jsou jim přínosem z praktického hlediska přímého výkonu práce s klienty. Toto se odráží na zvyšování kvality poskytovaných služeb pro klienty a celkové konkurenceschopnosti organizace. Pro vedení organizace a koordinátorky - sociální pracovnice je důležité se také vzdělávat v oblasti vedení lidí. Všem zaměstnancům byla díky projektu zajištěna možnost účastnit se týmové nebo individuální supervize, kterou považujeme z hlediska prevence syndromu vyhoření a využití týmové sounáležitosti jako velice důležitou a přínosnou. Úroveň předaných znalostí z kurzů a profesionalita lektorů byla hodnocena velmi kladně a také v supervizi chce pokračovat většina zaměstnanců.

Svoji práci, službu klientům, všichni v Podaných rukách - osobní asistenci bereme jako krásné poslání. V roce 2018, který je již minulostí, jsme i díky podpoře z kraje pomohli 308 lidem v Moravskoslezském kraji. Naši klienti, jejich rodiny a obce se na nás mohou spolehnout také v roce 2019.