Vzdělávání v Podankách

10.09.2019

Projekt "Pracujeme na sobě!" je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Díky dotaci z Moravskoslezkého kraje máme možnost realizovat školení pro zaměstnance naší organizace, kteří mají místo výkonu práce na území Moravskoslezského kraje.

První část vzdělávání se zaměřila spíše na měkké dovednosti - podporu v efektivním využívání komunikace v přímé práci s klienty a jejich rodinami. Školení napomohlo zdokonalení empatie, aktivního naslouchání a zpětné vazby, upozornilo na komunikaci s ohledem na věk, zdravotní stav a omezení klienta.

Jak nám v dalším školení ukázal lektor Karel Řežábek je porozumění čtyřem typům temperamentu a rozdílům mezi nimi má pro úspěšnou komunikaci klíčový význam a pro vedení organizace to byl výborný způsob jak lépe poznat kolegy i sebe sama.

Pracovníci v přímé péči i vedení organizace projdou tématem prevence syndromu vyhoření a smysluplnosti práce, dozvědí se o potřebách jednotlivce versus potřeby kolektivu, o hodnotách a motivaci jako ukazateli kvality profesního života a také o umění myslet sám na sebe. Lektorka také nabízí techniky relaxace, volnočasové aktivity, kotvení.

Druhá část vzdělávání je zaměřena více prakticky - kurz změny poloh na lůžku je zaměřen na možnosti podpory sebepéče imobilního a částečně mobilního člověka, zejména při hygienické péči a oblékání. Náplň kurzu obsahuje základní informace o polohování, změnách poloh a přesunu mimo lůžko s využitím základních dostupných pomůcek. Díky spolupráci s Mgr. Olgou Mičulkovou a jejím dlouholetým zkušenostem máme možnost průběžně proškolovat všechny pracovníky v přímé péči a předávat jim praktické dovednosti.

Další podzimní školení je na téma využití somatické stimulace, které vysvětlí význam doteků v životě člověka, co je iniciální dotek, pravidla jeho použití, komunikační kanály. Seznámí s tím, co je somatická, zklidňující a povzbuzující stimulace a také praktické techniky polohování z pohledu stimulace vnímání a využití polohovacích pomůcek.

Kromě výše zmíněných lektorů probíhají školení ve výborné spolupráci se vzdělávací agenturou SEDUCA, díky které byli zajištěni kvalitní lektoři s odbornými zkušenostmi a zároveň příjemní partneři na diskuzi ke školeným tématům.

Supervize se již vnímá jako nedílná součást podpory pracovníků v sociálních službách. Naše asistentky, sociální pracovnice a nakonec vedení organizace pravidelně využívá podpory PhDr. Marie Marečkové, která svým empatickým a profesionálním přístupem dokáže povzbudit a poskytnout zpětnou vazbu na vlastní práci a svou roli v týmu.

Probíhají rovněž odborné konzultace k metodice a standardům kvality naší služby osobní asistence s Mgr. Janou Lacmanovou, díky kterým máme možnost nahlédnout na vnitřní procesy nezávislým odborníkem z praxe a revidovat stávající procesy, nebo se naopak ujistit, že službu děláme dobře.

Naše organizace má již dlouhou historii a profesionalizace péče a pracovních vztahů - a s tím související kvalitní služba pro klienty - je pro nás stále prioritní.