Pracujeme na sobě

10.08.2019

Projekt "Pracujeme na sobě!" je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků je zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V loňském roce jsme měli možnost díky dotaci na vzdělávání "nastartovat" systematičtější a cílené odborné vzdělávání a supervizi jak pro osobní asistenty a asistentky, tak pro vedení organizace. Proto bychom rádi pokračovali v intenzivním prohlubování odborných znalostí a dovedností, protože pracovníci jsou pozitivně nastaveni k přístupu pracovat na sobě, předávat si zkušenosti a dozvídat se nové věci potřebné pro práci s klienty, jejich rodinami, a zároveň sami se sebou a v týmu.

Díky supervizi měli možnost všichni zaměstnanci organizace posílit vlastní schopnosti řešit konkrétní situace v terénu, sdílet mezi sebou zkušenosti a poznali efekt vzájemné podpory a motivace. Zvýšení odborných kompetencí, posílení reflexe vlastní práce a své role v týmu se samozřejmě odráží také na vztahu ke klientům služby a ve schopnosti konkurence a kvalitě poskytovaných služeb.

Témata vzdělávání vyplývají také z určitého posunu vnímání pomáhající profese, a proto kromě témat zaměřených na přímou péči o klienty (polohování a somatická stimulace) obracíme pozornost na samotné pracovníky a jejich duševní zdraví, psychohygienu a komunikační dovednosti.

Hlavní změny, kterých se v letošním roce budeme snažit dosáhnout:

  • Dopad na klienty služby - zvýšení kvality odborné péče, zlepšení komunikačních dovedností pracovníků, větší duševní pohoda pracovníků
  • Zvýšení teoretických znalostí a praktických dovedností pracovníků při poskytování přímé péče
  • Pokračování v týmové supervizi pracovníků v přímé péči a sociálních pracovnic